Legenda

Opgaven tekst Opgavenboekje, uitwerkbijlage of bijlage (in pdf)
CV.gif (943 bytes) Correctievoorschrift (in pdf)
applicaties Applicaties bij de examens
stuurgegevens.gif (943 bytes) Stuurgegevens (in pdf)
mededeling Mededeling
Errata Erratum
herziene versie Herziene versie
aanvulling CV Aanvulling op het correctievoorschrift

 

Toelichting bij legenda

Examendocumenten: opgavenboekje, bijlagen, uitwerkbijlagen en correctievoorschriften

Cito publiceert kort na de afname van vrijwel elk examen de verschillende documenten (opgavenboekje, bijlagen, uitwerkbijlagen en correctievoorschriften). De examendocumenten zijn vastgesteld door de CvE (College voor Examens).
Wanneer bij een examen geen icoontjes staan, worden de betreffende examendocumenten niet gepubliceerd.
De hier gepubliceerde examendocumenten zijn vrij te gebruiken voor eigen oefening, studie of privé-gebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Cito.

Applicaties bij examens

Alle ICT-bestanden die bij het examen gebruikt moeten worden, zijn bij elkaar gebracht in één zip-bestand. Om de bestanden te kunnen gebruiken, moet dit zip-bestand eerst worden opgeslagen en uitgepakt. Wanneer de applicatie uit meerdere bestanden bestaat (bijv. een offline website) geeft het direct aanklikken van de applicatie binnen het zip-bestand een foutmelding.

Stuurgegevens

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, werden tot 2011 vooraf alleen in WOLF gepubliceerd. Met ingang van de centrale examens 2011 zijn deze gegevens op deze site voor iedereen toegankelijk. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens via WOLF. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie geen waarde.
Disclaimer:
De schaallengte per examen wordt definitief gepubliceerd samen met de normeringsterm. Incidentele aanpassingen van de hier gepubliceerde stuurgegevens kunnen nooit helemaal worden uitgesloten.

Mededeling

Indien er zaken zijn waarmee bij de voorbereidingen van een examen rekening moet worden gehouden, worden deze aangeduid als 'mededeling'. De publicatie van de mededeling op internet vindt plaats tegelijk met de publicatie van de examendocumenten. Een vermelde mededeling in de tabel is per post verstuurd naar de examensecretarissen.

Erratum

Als er voor afname van het examen een fout of onvolkomenheid in de opgaven is geconstateerd, wordt dit bij het desbetreffende vak aangegeven. De publicatie van de errata op internet vindt plaats tegelijk met de publicatie van de examendocumenten.

Herziene versie

Als niet volstaan kan worden met een erratum, wordt er in kandidaatoplage een nieuw examendocument in de erratumenvelop meegestuurd. Vlak voor de afname moet de school het foutieve document vervangen door de herziene versie.

Aanvullingen op het correctievoorschrift

Indien er aanvullingen op de correctievoorschriften zijn, ontvangen de correctoren deze zo snel mogelijk na het examen.

Algemeen

Cito publiceert de opgaven, correctievoorschriften en errata/CvE-mededelingen. Zij streeft daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Voor eventuele (type-)fouten aanvaardt Cito geen aansprakelijkheid.


12-05-2016

e-mail: vo@cito.nl