Legenda

Klik hier om terug te gaan.

opgaven Opgavenboekje, uitwerkbijlage of bijlage (in pdf)
opgaven in verklankbare pdf Opgavenboekje, uitwerkbijlage of bijlage (in verklankbare pdf)
correctievoorschrift Correctievoorschrift (in pdf)
applicaties Applicaties bij de praktijkexamens
stuurgegevens Stuurgegevens (in pdf)
toets- en item-analyse TIA (toets- en item-analyse)
mededeling Mededeling
erratum Erratum
herziene versie Herziene versie
aanvulling correctievoorschrift Aanvulling op het correctievoorschrift
Publicatie over het examen

 

Toelichting bij legenda

Examendocumenten: opgavenboekje, bijlagen, uitwerkbijlagen en correctievoorschriften

Cito publiceert kort na de afname van vrijwel elk examen de verschillende documenten (opgavenboekje, bijlagen, uitwerkbijlagen en correctievoorschriften). De examendocumenten zijn vastgesteld door het CvE (College voor Examens).
Wanneer bij een examen geen icoontjes staan, worden de betreffende examendocumenten niet gepubliceerd.
De hier gepubliceerde examendocumenten zijn vrij te gebruiken voor eigen oefening, studie of privé-gebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Cito.

 

Verklankbare pdf

Voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie) wordt op bestelling een spraaksynthese-CD geleverd met een bestand dat bruikbaar is voor computerspraak. Kort na afloop van alle examens in het eerste tijdvak worden ook deze bestanden beschikbaar gesteld. Wanneer bij een examen het desbetreffende icoontje ontbreekt, is van dat document geen verklankbare versie gemaakt.

 

Applicaties bij praktijkexamens

Alle ICT-bestanden die bij het examen gebruikt moeten worden, zijn bij elkaar gebracht in één zip-bestand. Om de bestanden te kunnen gebruiken, moet dit zip-bestand eerst worden opgeslagen en uitgepakt. Wanneer de applicatie uit meerdere bestanden bestaat (bijv. een offline website) geeft het direct aanklikken van de applicatie binnen het zip-bestand een foutmelding.

 

Stuurgegevens

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, werden tot 2011 vooraf alleen in WOLF gepubliceerd. Met ingang van de centrale examens 2011 zijn deze gegevens op deze site voor iedereen toegankelijk. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens via WOLF. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie geen waarde. Na de examencampagne worden de stuurgegevens van de site verwijderd.
Disclaimer:
De schaallengte per examen wordt definitief gepubliceerd samen met de normeringsterm. Incidentele aanpassingen van de hier gepubliceerde stuurgegevens kunnen nooit helemaal worden uitgesloten.

 

TIA (toets- en item-analyse)

De examens waarvan voldoende afnamegegevens zijn verzameld, worden geanalyseerd met het programma TiaPlus. De rapportages uit dit programma liggen mede ten grondslag aan de N-term die tijdens de normeringsvergadering wordt vastgesteld. Met ingang van 2013 worden van de examens die door ons gepubliceerd worden ook deze rapportages online gezet.

Voor toelichting op de opbouw van de analysedocumenten verwijzen we naar: Opbouw van de toets- en itemanalyse.
Toelichting bij het interpreteren van de cijfers is te vinden in: Begrippen uit de TIA

 

Mededeling

Indien er zaken zijn waarmee bij de voorbereidingen van een examen rekening moet worden gehouden, worden deze aangeduid als 'mededeling'. De publicatie van de mededeling op internet vindt plaats tegelijk met de publicatie van de examendocumenten. Een vermelde mededeling in de tabel is per post verstuurd naar de examensecretarissen.

 

Erratum

Als er voor afname van het examen een fout of onvolkomenheid in de opgaven is geconstateerd, wordt dit bij het desbetreffende vak aangegeven. De publicatie van de errata op internet vindt plaats tegelijk met de publicatie van de examendocumenten.

 

Herziene versie

Als niet volstaan kan worden met een erratum, wordt er een nieuwe versie van het examendocument of de applicatie beschikbaar gesteld. Voor de afname moet de school het foutieve document of de niet juist werkende applicatie vervangen door de herziene versie.

 

Aanvullingen op het correctievoorschrift

Indien er aanvullingen op de correctievoorschriften zijn, ontvangen de correctoren deze zo snel mogelijk na het examen.

 

Publicatie over het examen

Bij enkele vakken is na het examen een artikel geschreven met een beschouwing over de inhoud en de kwaliteit van het examen.
 

Algemeen

Cito publiceert de opgaven, correctievoorschriften en errata/CvE-mededelingen. Zij streeft daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Voor eventuele (type-)fouten aanvaardt Cito geen aansprakelijkheid.