Centrale examens 2022 1e tijdvak

Vmbo CSE KB - papier

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. TIA Errata opg. Aanv. CV
do 12 mei 13:30 - 15:30 biologie CSE KB
vr 13 mei 13:30 - 15:30 Frans CSE KB
ma 16 mei 13:30 - 15:30 natuur- en scheikunde 1 CSE KB
di 17 mei 13:30 - 15:30 wiskunde CSE KB
wo 18 mei 09:00 - 11:00 maatschappijkunde CSE KB
wo 18 mei 13:30 - 15:30 Nederlands CSE KB
do 19 mei 13:30 - 15:30 economie CSE KB
vr 20 mei 09:00 - 11:00 aardrijkskunde CSE KB
vr 20 mei 13:30 - 15:30 Engels CSE KB
ma 23 mei 09:00 - 11:00 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
ma 23 mei 13:30 - 15:30 Duits CSE KB
wo 25 mei 13:30 - 15:30 Spaans CSE KB
wo 25 mei 13:30 - 15:30 Arabisch CSE KB
wo 25 mei 13:30 - 15:30 Turks CSE KB