Centrale examens 2022 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. TIA Errata opg. Aanv. CV
do 12 mei 09:00 - 11:30 Duits
do 12 mei 13:30 - 16:30 aardrijkskunde
vr 13 mei 13:30 - 16:30 wiskunde A
vr 13 mei 13:30 - 16:30 wiskunde B
ma 16 mei 09:00 - 12:00 geschiedenis
ma 16 mei 13:30 - 16:30 natuurkunde
di 17 mei 09:00 - 12:00 kunst
di 17 mei 13:30 - 16:30 Nederlands
wo 18 mei 09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen
wo 18 mei 13:30 - 16:30 biologie
do 19 mei 13:30 - 16:00 Frans
vr 20 mei 09:00 - 12:00 filosofie
vr 20 mei 13:30 - 16:30 economie
ma 23 mei 09:00 - 11:30 tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
ma 23 mei 13:30 - 16:30 scheikunde
di 24 mei 09:00 - 11:30 muziek
di 24 mei 13:30 - 16:00 Engels
wo 25 mei 13:30 - 16:30 bedrijfseconomie
ma 30 mei 09:00 - 11:30 Fries
ma 30 mei 09:00 - 11:30 Russisch
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Spaans
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Turks
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Arabisch